تبلیغات
مـن نقــاشیـ ـهـایـم را میــنویـسـم - قدردانِ قدرِ خدا باشیم.