تبلیغات
مـن نقــاشیـ ـهـایـم را میــنویـسـم - از دوریِ صیـاد دگر تاب ندارم!